Goýýarys

has ýönekeý esasda dünýä

Grounder nurbatymyz, her kimiň elinde has gowy binýady goýýar. Indi bütin dünýäde ulanylýar, ýer nurbatlary islendik landşaftda gurluşyk üçin diýen ýaly berk, ygtybarly we uzak möhletli esas döredýär. Biziň çözgüdimiz dizaýn bilen ýönekeý: gurluşyk kodlaryna laýyk, gurmak aňsat we elýeterli we birnäçe günüň ýa-da hepdäniň ýerine birnäçe sagadyň dowamynda gurulmaga taýyn. Beton we çuňňur esaslara has ýaşyl alternatiw, ýer nurbatlary beýlekileriň edip bilmeýän ýerine gidýär, gurmak kyn ýerler, goňur meýdançalar we bimaza edilmeli ýerler üçin ideal.

ÖNÜMLER

SORAG

GÖRNÜŞLER

 • Ground screw solutions for solar

  Gün üçin ýer nurbat çözgütleri

  Bütin dünýäde elektrik energiýasy öndürýän taslamalar üçin durnukly binýat, “Ground Screw” çözgütleri gün şöhlelerini beton berkitmezden netijeli labyrlaýar. Nurbatlar ulgamymyz islendik sebite uýgunlaşyp, ähli statiki we yzarlaýan fotoelektrik ulgamlaryna laýyk gelýär. Taslamaňyzyň daşky gurşaw yzyny azaltmak bilen günleriň ýerine birnäçe minutda ygtybarly ýerleri guruň.
 • Ground screw solutions for construction

  Gurluşyk üçin ýer nurbat çözgütleri

  Hünär derejesindäki ýer nurbat ulgamlarymyz, agaç desgalaryny labyrlamakdan başlap, feýllere, aýak köprülerine we saklaýyş gaplaryna çenli köp dürli ýeňil senagat taslamalary üçin ygtybarly esas döredýär. Beton gazuw-agtaryş ýa-da gazuw-agtaryş zerurlygy bolmazdan çalt ýygnanyşmak, daşky gurşawyň täsirini azaltmak bilen zähmet we material çykdajylaryňyzy ep-esli azaldar.
 • Ground screw solutions for fencing

  Galyňlaşdyrmak üçin ýer nurbat çözgütleri

  Agaçdan ýasalan diwarlardan başlap, gurluşyk we hadysalar pudagy üçin wagtlaýyn haýat atylýan ýerlere çenli nurbatlar berkidiji, hemişelik, ýöne aýrylyp bilinýän we ähli berkitme zerurlyklary üçin ulanyp boljak binýady üpjün edýär. Beton berkitmelere ýa-da deşiklere zerurlyk bolmazdan çalt gurmak, çözgütlerimiz daşky gurşawa täsirini azaltmak bilen zähmet we material çykdajylaryny ep-esli azaldar.
 • Ground screw solutions for Signage, Lighting, Towers

  Signage, yşyklandyryş, diňler üçin ýer nurbat çözgütleri

  Smallerli nurbatlar kiçi belgili programmalar üçin çalt we aňsat gurulýar we köçe we awtoulag ýollarynyň çyralary, alamatlar we uly aragatnaşyk diňleri ýaly uly täjirçilik taslamalary üçin has amatly wariant. Has çalt gurnamak, derrew gurmak we hiç hili beton kesson taslama üçin müňlerçe dollar tygşytlap bilmez.
 • Ground screw systems for the consumer market

  Sarp ediş bazary üçin ýer nurbat ulgamlary

  Ulanylyşy aňsat we elýeterli ýer nurbat ulgamlary, ýeňil gurluşyk we zontikler we sport torlary ýaly dynç alyş taslamalaryny öz içine alýan öýüňizi gowulaşdyrmak üçin amatlydyr. Hiç hili anyk aýak gerek däl, şonuň üçin iň az tagalla ýa-da könelmek bilen binýady aýyrmak ýa-da göçürmek aňsat.

HABARLAR

 • Gurluşykdan ozal näme üçin spiral ýer üýşmeleri synagdan geçirilmeli?

  Spiral üýşmesiniň binýadynyň gurluşyk meýdançasynda, spiral üýşmesiniň ýokary durnuklylyga we ygtybarlylyga eýe bolmagyny üpjün etmek üçin, gurluşykdan ozal binýadyň geologiki binýadyny görkezip biljek bir bölegi saýlamaly. iki sany spiral üýşmek ...
  Koprak oka
 • Huanghua nurbat üýşmeleň öndürijisi ýokary tehnologiýaly bazar

  Häzirki zaman jemgyýetinde, köp pudaklarda kärhanalaryň we kompaniýalaryň gerimi öňkülerden has ýokary derejä ýetmekden has ýokary bolsa-da, bir pudagyň ähli pudaklary dolandyrmak henizem mümkin däl. Güýçli ösüşini üpjün etmek üçin her bir kompaniýanyň öz bazaryndaky ýerleşişi bar ...
  Koprak oka
 • Fotowoltaik gün spiral üýşmesiniň esasy gurluşy

  Fotowoltaik gün spiral üýşmesi spiral buraw üýşmesiniň bir görnüşidir. Onuň aýratynlyklary buraw bitiniň we buraw turbasynyň, buraw bitiniň ýa-da güýç çeşmesine birikdirilen buraw turbasynyň baglanyşygyny öz içine alýar. Bu fotoelektrik gün spiral üýşmesi ýeriň aşagyna ýerleşdirilenden soň, ony çykarmaz we direkt ulanmaz ...
  Koprak oka
 • Buraw üýşmesini nädip saýlamaly?

  - Taslamanyň ýeri, howasy we daş-töweregi; - Taslamada göz öňünde tutulan tamamlama wagty; - Maýa goýumlarynyň we ykdysady peýdalaryň bahasy; - Üpjün edijileriň barlagy, şeýle hem geljekdäki tehniki hyzmat we hiliň kepili meselesi düýbünden gadagan. Şonuň üçin iş ýeri ...
  Koprak oka
 • Spiral üýşmeleňleriniň birnäçe görnüşi bar we olary nädip ulanmaly?

  Birinji görnüşi, berk bolmak üçin hozy ulanmak, ahyrynda flanes ýok, berk bolmak üçin bir hozy, belki üç ýa-da dört hozy ulanmak möhümdir, bu artykmaçlyk arzan bahadan, ýönekeý we amatly düzedişden, tekizligini we takyk beýikligini sazlamazdan, esasan bas üçin ulanylýar ...
  Koprak oka