Biz hakda

Huanghua Zhaoyuanli Apparat Önümleri Ltd.

about (2)

Huanghua Zhaoyuanli Apparat Önümleri Ltd., Bohai Deňiz Ykdysadyýet Zonasynyň Huanghua şäherinde, 205-nji milli awtoulag ýolunyň golaýynda ýerleşýär. Bizde has ýokary wezipe we amatly transport bar. Biziň kompaniýamyz gowy bellendi. Şol bir wagtyň özünde, her dürli bag seriýalaryny, labyr seriýalaryny, agaç birleşdiriji seriýalary we beýleki metal önümlerini öndürmekde ýöriteleşen köp tehniki güýjümiz bar.
Köp ýyllap maksadymyz hökmünde "Bar bolan hil bilen, abraý bilen ösýäris". Europeewropada we Amerikada gowy satuwymyz bar.
Geljekde "ilki bilen hil, müşderiniň iň ýokary, dogruçyl iň gowusy" diýip pikir etmegimizi dowam etdireris. Täze we köne müşderileri hyzmatdaşlyk üçin biziň bilen ara alyp maslahatlaşmaklaryny tüýs ýürekden garşylaýarys.

Üstünliklerimiz

Technicalokary tehniki - her dürli bag seriýalaryny öndürmekde ýöriteleşen köp güýjümiz bar
Çalt - käbir önümler üçin nusga tölegini alandan 6 ýa-da 7 gün soň. islegiňize görä bag enjamlaryny ýasap bileris.
Dizaýn - öz görnüşlerimizden başga-da dürli görnüşler hem garşylandy.
Bäsdeşlik bahasy - söwda kompaniýasynyň ýerine zawod bolanymyz üçin size iň gowy baha bilen iň gowy bahany berip bileris.
Çyzgyny ýa-da nusgasyny berip bilseňiz, islegiňiz boýunça önümleri öndürip bileris.

about (2)

image233

Biziň kompaniýamyz köplenç senagat sergilerine we Kanton ýarmarkalaryna gatnaşýar we bu pudakda belli bir abraý gazandyrýar. Önümiň innowasiýasyny gowulandyrmak üçin sergi wagtynda deň-duşlarymyz bilen işjeň aragatnaşyk saklaýarys. Şeýle hem serginiň üsti bilen daşary ýurtly alyjylar bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini döredýäris. Önümlerimiz ösýän we hil we bahasy bolan käbir ösen ýurtlarda köp bazary eýeleýär. Müşderilerimiz esasan Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda, Europeewropa, Aziýa, ABŞ, Germaniýa, Gollandiýa, Belgiýa, Awstraliýa, Çehiýa, Özbegistan, Russiýa we ş.m. paýlanýar.
Müşderilere ýokary hilli önümler, hyzmatlar we çözgütler bilen üpjün etmegi wada berýäris we müşderilere her bir müşderi üçin gymmatlyk döretmegi maksat edinýändigimizi duýmaga dowam edýäris.

Sergi

about (3)
about (1)
about (2)