Gurluşyk

Gurluşyk

Gurluşyk üçin ýer nurbat çözgütleri

Hünär derejesindäki ýer nurbat ulgamlarymyz, agaç desgalaryny labyrlamakdan başlap, feýllere, aýak köprülerine we saklaýyş gaplaryna çenli köp dürli ýeňil senagat taslamalary üçin ygtybarly esas döredýär. Beton gazuw-agtaryş ýa-da gazuw-agtaryş zerurlygy bolmazdan çalt ýygnanyşmak, daşky gurşawyň täsirini azaltmak bilen zähmet we material çykdajylaryňyzy ep-esli azaldar.

GÖRNÜŞLER

Palubalar

Wagtlaýyn gurluşlar

Jaýlar

Arkalary daň

Pergolas

Ulaglar

Kaýson çalyşmagy

Aňsat

Wagtyň bir böleginde taýyn durnukly binýat

Çykdajyly

Gazmak ýa-da beton gerek däl materiallary we zähmeti tygşytlaň

Custöriteleşdirilen

Islegleriňize görä ulgamlary dizaýn edip we öndürip bileris

Durnukly

Galyndylary we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin döredilen ulgamlar

Taslamaňyz barada gürleşeliň

Biz bilen habarlaşanyňyzda, dogry önüm alýandygyňyzy anyklamak üçin tejribesi we tejribesi bolan ýokary hünärli hünärmenleri alýandygyňyzy bilýärsiňiz.