Galvanizli ýer nurbady PileHelix üýşmeleri

Gysga düşündiriş:

Haryt: nurbat üýşmesi / dik sütün / ýer labyry

Programma: Gurluşyk

Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat

Örtügiň galyňlygy: Ortaça 60-80um.

Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

Haryt: nurbat üýşmesi / dik sütün / ýer labyry
Programma: Gurluşyk
Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat
Örtügiň galyňlygy: Ortaça 60-80um.
Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.

Önümçilik maglumatlary

Galvanized Ground Screw Screw PileHelix piles (17)
Galvanized Helix Pile Ground Screw Piles Welded Flange (25)

Dik gerişler, labyrlar, üýşmeleňler ýa-da nurbat üýşmeleri diýlip hem bilinýän ýer nurbatlary, täze binýady berkitmek ýa-da abatlamak üçin ulanylýan çuňňur esas çözgütleridir. Dizaýny we gurmak aňsatlygy sebäpli, toprak şertleri adaty binýadyň çözgütleriniň öňüni alanda köplenç ulanylýar. Uly gazuw-agtaryş işlerini talap etmegiň ýerine, ýere sapak berýärler. Bu gurnama wagtyny azaldýar, topragyň az bozulmagyny talap edýär we iň esasysy gurluşyň agramyny göterýän topragy ýüklemek üçin geçirýär.

Spesifikasiýa

Ady Galvanizli ýer nurbady / nurbat üýşmesi Flanes ýok
Material Q235 polat
Turbanyň diametri 76mm, 89mm, 114mm
Diwaryň galyňlygy 3.0mm, 3.75mm, 4mm we ş.m.
Boý 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1600mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm we ş.m.
Tamamla Ortaça 80um bilen gyzgyn batyryldy
Bukja Demir palet
Mysal 7-10 günüň dowamynda elýeterli
Aýratynlyklary Çeýe, poslama garşy, Gowy dartyş goldawy

PEENDASY

1.Gaplamak: Polat palet we termoplastiki filmi örtmek.
2. Giňden ulanylýan: gün gurnama enjamlary, ulaglar, baýdak diregi, svetofor, açyk mahabat tagtalary, wagtlaýyn sergi meýdançasy we ş.m.
3.Eňil gurnama: Gury gazuw we beton ýok, ýeriň nurbatlaryny doldurýan maşyn bilen birnäçe minutyň içinde takyk nokatlara aňsatlyk bilen gurup bolmaýar.
4. Garaşmagyň wagty ýok: derrew ýüklere sezewar edilip bilner.
5. Daşky gurşaw: Iň az möhürlenmegi sebäpli ekologiýa taýdan arassa.

Salgylanmak üçin suratlar

Buraw üýşmesi näme? Buraw üýşmesi bir ýa-da birnäçe sapakly (dik pyçaklar) uly metal nurbat bolup, ýere berk berkidilýär we aýaz çyzygynyň aşagyna dykylýar, ýyllyk doňdurma sikliniň we ýeriň üýtgemeginiň netijesinde ýeriň hereketini ýok edýär. Buraw üýşmeleri durnukly bolmak we howa garşy durmak üçin niýetlenendir.
Turbanyň nurbady edil özi - polat turbany öz içinde saklamak üçin döredilen turba ýer nurbady. Bu model, ýol belgileri, zibil gaplary we wagtlaýyn diwarlar üçin esas bolup durýar. Birnäçe ululykda bar we dört bolt ulanyp polat turbanyň gulpy bilen aňsatlyk bilen ýygnalýar. Turbanyň nurbaty seýilgähler, baglar, gazonlar, asfaltlar we üýtgewsiz galmaly beýleki ýüzler ýaly ýere zeper ýetmeli wagtlaýyn gurnamalar üçin ajaýyp. Haýsy maksat bilen polat turbany goldamaly bolsaňyz, turba nurbady iň gowy saýlawdyr.

Arza

Gün yşyklandyryşy
Bollard yşyklandyryş
Otaglar we gün şöhleleri
Çagalar üçin enjamlar
Trailoluň yşyklandyrylyşy
Paýtbol kurslary we diwarlar
Maksat ýazgylary we meýdan enjamlary
Seýilgäh we sport meýdançasynyň yşyklandyrylyşy
Seýilgäh we wakalaryň gurluşlary
Smallerli nurbatlar kiçi belgili programmalar üçin çalt we aňsat gurulýar we köçe we awtoulag ýollarynyň çyralary, alamatlar we uly aragatnaşyk diňleri ýaly uly täjirçilik taslamalary üçin has amatly wariant. Has çalt gurnamak, derrew gurmak we hiç hili beton kesson taslama üçin müňlerçe dollar tygşytlap bilmez.

Galvanized Ground Screw Screw PileHelix piles (18)
Galvanized Helix Pile Ground Screw Piles Welded Flange (23)
Galvanized Helix Pile Ground Screw Piles Welded Flange (24)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň