HDG grounderüsti monta system ulgamy üçin nurbat polýus labyry / nurbat üýşmeleri / dik sütün

Gysga düşündiriş:

Haryt: nurbat üýşmesi / dik sütün / ýer nurbady
Arza: esas
Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat
Örtügiň galyňlygy: ortaça 80um.
Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

spiral pile (1)

Dik gerişler, labyrlar, üýşmeleňler ýa-da nurbat üýşmeleri diýlip hem bilinýän ýer nurbatlary, täze binýady berkitmek ýa-da abatlamak üçin ulanylýan çuňňur esas çözgütleridir. Dizaýny we gurmak aňsatlygy sebäpli, toprak şertleri adaty binýadyň çözgütleriniň öňüni alanda köplenç ulanylýar. Uly gazuw-agtaryş işlerini talap etmegiň ýerine, ýere sapak berýärler. Bu gurnama wagtyny azaldýar, topragyň az bozulmagyny talap edýär we iň esasysy gurluşyň agramyny göterýän topragy ýüklemek üçin geçirýär.

Spesifikasiýa

Ady Scer nurbat labyry / nurbat üýşmeleri / dik sütünler
Material Q235 polat
Turbanyň diametri 76mm, 89mm, 114mm
Diwaryň galyňlygy 3.0mm, 3.75mm, 4mm we ş.m.
Boý 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1600mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm we ş.m.
Tamamla Ortaça 80um bilen gyzgyn batyryldy
Bukja Demir palet
Mysal 7-10 günüň dowamynda elýeterli
Aýratynlyklary Çeýe, poslama garşy, Gowy dartyş goldawy

Gämi duralgasyndaky nurbat

* Gazmak ýok, beton guýmak, çygly söwda ýa-da poligon talaplary ýok.
* Poslama garşy, poslama garşy, ony uzak wagtlap ulanyp bolar we täsirli eder.
* Beton esas bilen deňeşdirilende gurnama wagtynyň ep-esli azalmagy
* Howpsuz we aňsat - landşaftyň iň az täsiri bilen gurnamagyň, aýyrmagyň we göçürmegiň tizligi we aňsatlygy.
* Yzygiderli we ygtybarly esas öndürijiligi
* Dürli poçta görnüşini ýerleşdirmek üçin dürli ýer nurbatlary.
* Gurmak wagtynda titremäniň we sesiň peselmegi.
* Inçe uglerod polatdan ýasalan nurbat we birleşdiriji bölekde doly kebşirlemek.

Salgylanmak üçin suratlar

spiral pile (8)

spiral pile (8)

spiral pile (8)

spiral pile (8)

spiral pile (8)

spiral pile (8)

Universalhliumumy nurbatymyz! Adapteriň nurbatynda birnäçe ugurda takyk sazlamaga mümkinçilik berýän we şonuň üçin köp takyklygy talap edýän gurluşlar üçin amatly ýerler bar. Bu model, köpugurly goldaw berýän şöhle ýaýy, post kysmy, plastinka we L-goldaw ýaly köp sanly goşundylary alýar. Ygtybarly birikdirip bilmeýän zadymyz ýok diýen ýaly! Bu, gurluşyk meýdançalarynda ýaşaýyş jaýlary, ses nemlendiriji tagtalar, ýyladyşhanalar, gün öýjükleri we prefabrik jaýlar ýaly dürli gurluşlar üçin amatly edýär. Adapteriň nurbaty iki dürli dizaýnda bar.

Goýmalar

Grounder nurbatlarymyzda aýratyn çemeleşme zerur bolan ýagdaýlar üçin birnäçe goşundylar bar. Akylly dizaýn edilen esbaplarymyzy ulanyp, nurbatlarymyzy, meselem, çitlere, stendlere, baýdak direglerine, ses nemlendiriji tagtalara we gün panellerine oňaýsyz, deň däl we elýeterli däl ýerlerde ulanyp bolýar.

spiral pile (8)

spiral pile (9)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň