Öý hojalygy

Öý hojalygy

Sarp ediş bazary üçin ýer nurbat ulgamlary.

Ulanylyşy aňsat we elýeterli ýer nurbat ulgamlary, ýeňil gurluşyk we zontikler we sport torlary ýaly dynç alyş taslamalaryny öz içine alýan öýüňizi gowulaşdyrmak üçin amatlydyr. Hiç hili anyk aýak gerek däl, şonuň üçin iň az tagalla ýa-da könelmek bilen binýady aýyrmak ýa-da göçürmek aňsat.

GÖRNÜŞLER

Agaç çeňňegi

Agaç diwar postuny çalyşmak

Gazebo / pawilion

Sungat görkezişleri

Poçta gutusy

Çalyşmak

Daşky deňagramlylyk şöhleleri

Aňsat

Wagtyň bir böleginde taýyn durnukly binýat

Çykdajyly

Gazmak ýa-da beton gerek däl materiallary we zähmeti tygşytlaň

Custöriteleşdirilen

Islegleriňize görä ulgamlary dizaýn edip we öndürip bileris

Durnukly

Galyndylary we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin döredilen ulgamlar

Taslamaňyz barada gürleşeliň

Biz bilen habarlaşanyňyzda, dogry önüm alýandygyňyzy anyklamak üçin tejribesi we tejribesi bolan ýokary hünärli hünärmenleri alýandygyňyzy bilýärsiňiz.