Metal toprakly nurbat labyry / gazylan ýer labyry / tegelek post we baýdak binýadynyň aşagyndaky post / nurbat

Gysga düşündiriş:

Haryt: Köp programmalar üçin gazuw gerek däl.

Programma: Tegelek poçta baýdagynyň düýbi, posta

Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat

Örtügiň galyňlygy: HDG bilen ortaça 60-80um

Faceerüsti bejergisi: HDG ýa-da Poroşok bilen örtülen

Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

Haryt: Köp programmalar üçin gazuw gerek däl.
Programma: Tegelek post we baýdak binýady, post paýy
Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat
Örtügiň galyňlygy: HDG bilen ortaça 60-80um
Faceerüsti bejergisi: HDG ýa-da Poroşok bilen örtülen
Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.

Önümçilik maglumatlary

Metal Ground screw (2)

Dik gerişler, labyrlar, üýşmeleňler ýa-da nurbat üýşmeleri diýlip hem bilinýän ýer nurbatlary, täze binýady berkitmek ýa-da abatlamak üçin ulanylýan çuňňur esas çözgütleridir. Dizaýny we gurmak aňsatlygy sebäpli, toprak şertleri adaty binýadyň çözgütleriniň öňüni alanda köplenç ulanylýar. Uly gazuw-agtaryş işlerini talap etmegiň ýerine, ýere sapak berýärler. Bu gurnama wagtyny azaldýar, topragyň az bozulmagyny talap edýär we iň esasysy gurluşyň agramyny göterýän topragy ýüklemek üçin geçirýär.

Spesifikasiýa

Ady Metal toprakly nurbat labyry / gazylan ýer labyry / tegelek post we baýdak binýadynyň aşagyndaky post / nurbat
Material Q235 polat
Turbanyň diametri 60mm, 68mm, 76mm we ş.m.
Diwaryň galyňlygy 3.0mm we ş.m.
Boý 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 750mm we ş.m.
Tamamla Ortaça 60um bilen gyzgyn batyryldy
Bukja Karton ýa-da Palet
Mysal 7-10 günüň dowamynda elýeterli
Aýratynlyklary Çeýe, poslama garşy, Gowy dartyş goldawy

Salgylanmak üçin suratlar

Poçta nurbatlary ähli gurluşlar boýunça beton ýazgylary çalyşýar we öňe sürýär. Islendik taslamany güýç, uzak ömür ýa-da çykdajy etmezden has çalt we aňsatlaşdyrýarlar. Poçta nurbatlary diwarlar, zontikler, päsgelçilikler we beýleki gurluşlar üçin diregleri gurmak üçin ulanylýar. Profil, agaçlaryň dogry guramagyna we ýere gömülmezligine goşmaça artykmaçlyk bilen goldanýan ýazgy bilen berk baglanyşyk döredýär. Buraw kellesi, saýawanlarda, diwarlarda, palubalarda we beýleki bag binalarynda ulanylýan dürli goldawlara laýyk gelýän dürli diametrlerde bar.

Metal Ground screw (3)
Metal Ground screw (5)
Metal Ground screw (10)
Metal Ground screw (9)
Metal Ground screw (8)
Metal Ground screw (1)
Metal Ground screw (7)
Metal Ground screw (11)

Üstünlikleri

Grounder nurbatlarymyzda aýratyn çemeleşme zerur bolan ýagdaýlar üçin birnäçe goşundylar bar. Akylly dizaýn edilen esbaplarymyzy ulanyp, nurbatlarymyzy, meselem, çitlere, stendlere, baýdak direglerine, ses nemlendiriji tagtalara we gün panellerine oňaýsyz, deň däl we elýeterli däl ýerlerde ulanyp bolýar.

Scer nurbatlary islendik meseläni öz üstüne alyp biler. Festiwal meýdançasynyň töweregindäki haýatdan ekskawatoryň baryp bilmeýän tebigat meýdançasyna çenli. Ora-da basgançaklaryň uçmagyna ýa-da duýgur tebigat goraghanasynda elýeterlilige laýyk rampa zerur bolan dik we çägeli eňňit.
Görşüňiz ýaly, ýer nurbatlary islendik kynçylygy başdan geçirip biler - soraglar ýa-da mesele bilen habarlaşmakdan çekinmäň we biz çözgüt taparys we taslamaňyzy çalt we elýeterli ederis!

Metal Ground screw (16)
Metal Ground screw (15)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň