Metal toprakly nurbat post labyry / kiçijik nurbat sütünleri / nurbat posty

Gysga düşündiriş:

Haryt: Ownuk nurbat postlar / diwar post labyry

Programma: Tegelek post we baýdak diregleri, stendler, labyr diwarlary

Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat

Örtügiň galyňlygy: HDG bilen ortaça 60-80um

Faceerüsti bejergisi: HDG ýa-da Poroşok bilen örtülen

Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

Haryt: Ownuk nurbat postlar / diwar post labyry
Programma: Tegelek post we baýdak diregleri, stendler, labyr diwarlary
Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat
Örtügiň galyňlygy: HDG bilen ortaça 60-80um
Faceerüsti bejergisi: HDG ýa-da Poroşok bilen örtülen
Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.

Önümçilik maglumatlary

Metal ground screw post anchorsmall screw pilesscrew post spike (4)
/household/

Dik gerişler, labyrlar, üýşmeleňler ýa-da nurbat üýşmeleri diýlip hem bilinýän ýer nurbatlary, täze binýady berkitmek ýa-da abatlamak üçin ulanylýan çuňňur esas çözgütleridir. Dizaýny we gurmak aňsatlygy sebäpli, toprak şertleri adaty binýadyň çözgütleriniň öňüni alanda köplenç ulanylýar. Uly gazuw-agtaryş işlerini talap etmegiň ýerine, ýere sapak berýärler. Bu gurnama wagtyny azaldýar, topragyň az bozulmagyny talap edýär we iň esasysy gurluşyň agramyny göterýän topragy ýüklemek üçin geçirýär.

Spesifikasiýa

Ady Metal toprakly nurbat post labyry / kiçijik nurbat sütünleri / nurbat posty
Material Q235 polat
Turbanyň diametri 60mm, 68mm, 76mm we ş.m.
Diwaryň galyňlygy 3.0mm we ş.m.
Boý 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 750mm we ş.m.
Tamamla Ortaça 60um bilen gyzgyn batyryldy
Bukja Karton ýa-da Palet
Mysal 7-10 günüň dowamynda elýeterli
Aýratynlyklary Çeýe, poslama garşy, Gowy dartyş goldawy

Salgylanmak üçin suratlar

Poçta nurbatlary ähli gurluşlar boýunça beton ýazgylary çalyşýar we öňe sürýär. Islendik taslamany güýç, uzak ömür ýa-da çykdajy etmezden has çalt we aňsatlaşdyrýarlar. Poçta nurbatlary diwarlar, zontikler, päsgelçilikler we beýleki gurluşlar üçin diregleri gurmak üçin ulanylýar. Profil, agaçlaryň dogry guramagyna we ýere gömülmezligine goşmaça artykmaçlyk bilen goldanýan ýazgy bilen berk baglanyşyk döredýär. Buraw kellesi, saýawanlarda, diwarlarda, palubalarda we beýleki bag binalarynda ulanylýan dürli goldawlara laýyk gelýän dürli diametrlerde bar.

Arza

Grounder nurbatlarymyzda aýratyn çemeleşme zerur bolan ýagdaýlar üçin birnäçe goşundylar bar. Akylly dizaýn edilen esbaplarymyzy ulanyp, nurbatlarymyzy, meselem, çitlere, stendlere, baýdak direglerine, ses nemlendiriji tagtalara we gün panellerine oňaýsyz, deň däl we elýeterli däl ýerlerde ulanyp bolýar.
Görşüňiz ýaly, ýer nurbatlary islendik kynçylygy başdan geçirip biler - soraglar ýa-da mesele bilen habarlaşmakdan çekinmäň we biz çözgüt taparys we taslamaňyzy çalt we elýeterli ederis!

Galvanized Ground Screw Screw PileHelix piles (18)
Metal ground screw post anchorsmall screw pilesscrew post spike (13)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň