Habarlar

 • Fotowoltaik gün spiral topragy näme?

  Fotowoltaik gün spiral topragy, spiral burawlaýyş ýer üýşmesidir.Onuň aýratynlyklary, buraw bitiniň buraw turbasyna, buraw bitine ýa-da buraw turbasynyň tok çeşmesine birikdirilendigini öz içine alýar.Ony çykaryň we gönüden-göni üýşmeleň hökmünde ulanyň.Matkap ...
  Koprak oka
 • Gün fotowoltaik ýaýyň taslamasy üçin metal spiral topraklary

  Spiral ýer üýşmesi, gün fotowoltaik, ýel energiýasy we gurluşyk pudaklary üçin amatly gün fotoelektrik goldaw önüminiň täze görnüşi, gün elektrik stansiýasynyň üýşmeleňi, bellik tagtasynyň düýbi, baýdak üýşmesiniň düýbi, agaç jaýyň düýbi we ş.m. ...
  Koprak oka
 • Nurbat nurbatlary, gurluşyk üçin dik sütünler

  Spiral ýer üýşmesiniň dizaýny we gurluşygy in engineeringenerçilik geologiki we gidrogeologiki şertleri, görnüşini, işleýşini, ýük aýratynlyklaryny, in engineeringenerçilik gurluşy, ýokary gurluşyň tehniki şertlerini we daşky gurşawyny göz öňünde tutmalydyr, ýerli tejribä üns beriň ...
  Koprak oka
 • Buraw üýşmesiniň gurluşygy

  Nurbatlaryň üýşmeleňleriniň gurluşygy esasan üç basgançaga bölünýär: gurluşykdan öňki taýýarlyk, gurluşyk etaby we gutarnykly kabul ediş tapgyry.Aşakdaky mazmun, bu üç basgançakda nurbat ýer bölekleriniň howpsuzlygy gurluşygy barada ýönekeý derňew geçirer.1. Öň ...
  Koprak oka
 • Scer nurbatlary näme?

  Spiral ýer üýşmeleňleriniň esasy ulanylyşy gün bazasynyň baglanyşygy, berk diwarlar, diwarlar, hereketli tagta jaýlary we ýumşak toprakda spiral topraklaryny ulanmak Ulanylýan materiallar: kebşirlenen turbalar, gaýtadan işlemek tehnologiýasy: şekillendirmek, kebşirlemek üýşmek: duzlamak, s ...
  Koprak oka
 • Gün fotowoltaik ýaýyň taslamasy üçin metal spiral topraklary

  Bütin dünýäde elektrik energiýasy öndürýän taslamalar üçin durnukly binýat, “Ground Screw” çözgütleri gün şöhlelerini beton berkitmezden netijeli labyrlaýar.Buraw ulgamymyz islendik sebite uýgunlaşyp, ähli statiki we yzarlaýan fotoelektrik ulgamlaryna laýyk gelýär.Minuda ygtybarly ýerleri guruň ...
  Koprak oka
 • Gün taslamasy üçin metaldan ýasalan nurbat labyr zawody

  Grounder nurbatymyz, her kimiň elinde has gowy binýady goýýar.Indi bütin dünýäde ulanylýar, ýer nurbatlary islendik landşaftda gurluşyk üçin diýen ýaly berk, ygtybarly we uzak möhletli esas döredýär.Biziň çözgütimiz dizaýn boýunça ýönekeý: gurluşyk kodlaryna laýyk, aňsat we elýeterli ...
  Koprak oka
 • Gurluşykdan ozal näme üçin spiral ýer üýşmeleri synagdan geçirilmeli?

  Spiral üýşmesiniň binýadynyň gurluşyk meýdançasynda, spiral üýşmesiniň ýokary durnuklylyga we ygtybarlylyga eýe bolmagyny üpjün etmek üçin, gurluşykdan ozal binanyň geologiki binýadyny görkezip biljek bölegi saýlamaly. iki sany spiral üýşmek ...
  Koprak oka
 • Huanghua nurbat üýşmeleň öndürijisi ýokary tehnologiýaly bazar

  Häzirki zaman jemgyýetinde, köp pudaklarda kärhanalaryň we kompaniýalaryň gerimi öňkülerden has ýokary derejä ýetmekden has ýokary bolsa-da, bir pudagyň ähli pudaklary dolandyrmak henizem mümkin däl.Güýçli ösüşini üpjün etmek üçin her bir kompaniýanyň öz bazaryndaky ýerleşişi bar ...
  Koprak oka
 • Fotowoltaik gün spiral üýşmesiniň esasy gurluşy

  Fotowoltaik gün spiral üýşmesi spiral buraw üýşmesiniň bir görnüşidir.Onuň aýratynlyklary buraw bitiniň we buraw turbasynyň, buraw bitiniň ýa-da elektrik çeşmesine birikdirilen buraw turbasynyň baglanyşygyny öz içine alýar.Bu fotoelektrik gün spiral üýşmesi ýeriň aşagyna ýerleşdirilenden soň, ony çykarmaz we direkt ulanmaz ...
  Koprak oka
 • Buraw üýşmesini nädip saýlamaly?

  - Taslamanyň ýeri, howasy we daş-töweregi;- Taslamada göz öňünde tutulan tamamlama wagty;- Maýa goýumlarynyň we ykdysady peýdalaryň bahasy;- Üpjün edijileriň barlagy, şeýle hem geljekdäki tehniki hyzmat we hiliň kepili meselesi düýbünden gadagan.Şonuň üçin iş ýeri ...
  Koprak oka
 • Spiral üýşmeleňleriniň birnäçe görnüşi bar we olary nädip ulanmaly?

  Birinji görnüşi, berk bolmak üçin hozy ulanmak, ahyrynda flanes ýok, berk bolmak üçin bir hozy, belki üç ýa-da dört hozy ulanmak möhümdir, bu artykmaçlyk arzan bahadan, ýönekeý we amatly düzedişden, tekizligini we takyk beýikligini sazlamazdan, esasan bas üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2