Buraw üýşmesini nädip saýlamaly?

- Taslamanyň ýeri, howasy we daş-töweregi;
- Taslamada göz öňünde tutulan tamamlama wagty;
- Maýa goýumlarynyň we ykdysady peýdalaryň bahasy;
- Üpjün edijileriň barlagy, şeýle hem geljekdäki tehniki hyzmat we hiliň kepili meselesi düýbünden gadagan.
Şol sebäpden, iş ýeri suw çeşmesinden uzakda bolsa we gurluşyk döwri birneme gyssagly bolsa, ýöne topragyň şertleri kabul ederlikli bolsa, müşderä nurbat sütünlerini saýlamagy maslahat berýäris.Baöne Baowei-iň üstünde işlän üç sany ullakan ýerüsti elektrik stansiýasynyň öňki tejribesinden, binýadynyň düýbüniň sement binýadyndan çalşyp bolmajak artykmaçlyklarynyň bardygyny hem gördük.Mysal üçin, üýşmek binýadynyň tamamlanmagy Şol döwürde sement binýadynyň 1/4 bölegi, ýöne zähmet girişi sement binýadynyň 1/3 bölegidir.Häzirki wagtda çalt ýokarlanýan bahalarda, diňe pes bahaly işçi güýjüne esaslanýan taslamanyň çykdajy çäklendirmelerini kanagatlandyrmak mümkin däl.Peýdalary diňe ýönekeý, ýokary netijelilik we häzirki zaman mehaniki önümler arkaly gazanyp bolýar.ulaltmak.Baowei, taslama kabul edilende ýerinde gözleg geçirmek üçin inersenerleri saýta iberer.


Iş wagty: 29-2021-nji aprel