Spiral üýşmeleňleriniň birnäçe görnüşi bar we olary nädip ulanmaly?

Birinji görnüşi, berk bolmak üçin hozy ulanmak, ahyrynda flanes ýok, berk bolmak üçin bir hozy, belki üç ýa-da dört hozy ulanmak möhümdir, bu artykmaçlyk arzan bahadan, ýönekeý we amatly düzedişden, tekizligini we takyk beýikligini sazlamazdan, esasan gün panellerini, ferma diwarlaryny, gül bagy bambuk diwarlaryny, gün saýawan bazalaryny we ş.m. esasy goldaw üçin ulanylýar.
Ikinji kategoriýa flanesiň soňky ulanylyşy.Flanesiň üsti bilen birikme berk, birikme amatly we birikme berk.Näsazlyk, enjam zerur bolanda flanesiň derejesini we üýşmäniň beýikligini üpjün etmekden ybarat.Flanes üýşmesi Jaý gurluşygy, duralgalar we ş.m. üçin möhümdir.
Üçünji görnüş, U görnüşli plitalar bilen birleşdirilen U şekilli plita topraklary.Munuň artykmaçlygy, birikmäniň amatly, berk we ýeňil bolmagy we birikmäniň berk bolmagydyr.Adetmezçiligi, bahanyň birneme ýokary bolmagydyr.Esasan gül bagy bambuk diwarlary, garawullar we ş.m. üçin ulanylýar.
1. Häzirki wagtda öndürýän spiral sütünleriniň diametri 52mm-den 300mm, uzynlygy 30mm-den 2000mm aralygynda.Bu stillerde spiral üýşmeleri, U şekilli list üýşmeleri, oturgyçlar we göni üýşmeler bar.Önümlerimiziň kebşirleýiş hili halkara ülňülerine laýyk gelýär.
2. Ulanylyşy: Baglar, berk bellikler, berk gün saýawanlary, berk bag bambuk diwarlary, berk gün bazalary, berk garawullar.
3. faceerüsti bejermek: gyzgyn galvanizasiýa ýa-da elektro-galvanizasiýa
4. Material: uglerod polat we Q235
5. Gaplamak: karton gaplamak ýa-da demir palet gaplamak


Iş wagty: 29-2021-nji aprel