Gurluşykdan ozal näme üçin spiral ýer üýşmeleri synagdan geçirilmeli?

Spiral üýşmesiniň binýadynyň gurluşyk meýdançasynda, spiral üýşmesiniň ýokary durnuklylyga we ygtybarlylyga eýe bolmagyny üpjün etmek üçin, gurluşykdan ozal binanyň geologiki binýadyny görkezip biljek bölegi saýlamaly. synagy duruzmak üçin iki sany spiral üýşmeleň bar.Munuň esasy maksady, ýygnamak endiklerini meýilleşdirmek we hil ädimlerini üpjün etmek üçin meýilnamany synaglar arkaly barlamak.
Synagyň aralaşmagy bilen geologiýanyň güýjüne we spiral üýşmesiniň göterijilik ukybyna düşünmek bolýar.Synag üýşmesiniň aralaşmagyny takyk barlamak üçin synag üýşmesiniň we spiral üýşmesiniň stres diagrammasy ýakyn.Eger gowşak bolsa, toprak gatlagy gaty galyň we spiral üýşmesiniň ujy ýokarky gatlaga baryp bilmeýär.Üýşmek binýadynyň çözülmegi göz öňünde tutulmalydyr..Ük has gowy toprak gatlagynyň aşagyndaky gowşak gatlaga geçirilýär, bu bolsa üýşmek binýadynyň çözülmegini artdyrar.
Gysgaça aýdylanda, spiral üýşmek meýilnamasy binýadyň göterijilik ukybyny we deformasiýasyny kanagatlandyrmagyň iki esasy talaplaryna üns bermelidir.In engineeringenerçilik tejribesinde spiral üýşmesiniň meýilleşdiriş ýa-da gurluşyk sebäplerinden haýyşdan daşlaşmagy ýa-da çynlakaý tertipsizlige öwrülmegi seýrek däl.Şonuň üçin binýady gözlemekde gowy iş etmek, meýilnamany dabaraly saýlamak, seresaply meýilnamalaşdyrmak we seresaply gurluşyk hem spiral üýşmeleň taslamalarynyň gurluşynda berjaý edilmeli ýörelgelerdir.


Iş wagty: 29-2021-nji aprel