Bellik / yşyklandyryş / diňler

Bellik / yşyklandyryş / diňler

Signage, yşyklandyryş, diňler üçin ýer nurbat çözgütleri

Smallerli nurbatlar kiçi belgili programmalar üçin çalt we aňsat gurulýar we köçe we awtoulag ýollarynyň çyralary, alamatlar we uly aragatnaşyk diňleri ýaly uly täjirçilik taslamalary üçin has amatly wariant. Has çalt gurnamak, derrew gurmak we hiç hili beton kesson taslama üçin müňlerçe dollar tygşytlap bilmez.

GÖRNÜŞLER

Köçe / awtoulag ýollarynyň belgileri

Kuwwat / aragatnaşyk diňleri

Lightagty polýuslar

Aňsat

Wagtyň bir böleginde taýyn durnukly binýat

Çykdajyly

Gazmak ýa-da beton gerek däl materiallary we zähmeti tygşytlaň

Custöriteleşdirilen

Islegleriňize görä ulgamlary dizaýn edip we öndürip bileris

Durnukly

Galyndylary we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin döredilen ulgamlar

Taslamaňyz barada gürleşeliň

Biz bilen habarlaşanyňyzda, dogry önüm alýandygyňyzy anyklamak üçin tejribesi we tejribesi bolan ýokary hünärli hünärmenleri alýandygyňyzy bilýärsiňiz.