Polat galvanizli ýer nurbatlary / dik sütünler / labyr

Gysga düşündiriş:

Haryt: ýer labyry / nurbat üýşmeleri / dik sütünler

Programma: Gurluşyk, Gün we ş.m.

Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat

Örtügiň galyňlygy: Ortaça 60-80um.

Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

Haryt: ýer labyry / nurbat üýşmeleri / dik sütünler
Programma: Gurluşyk, Gün we ş.m.
Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat
Örtügiň galyňlygy: Ortaça 60-80um.
Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.

Önümçilik maglumatlary

Steel galvanized ground screw pileshelical pilespost anchor (2)
Steel galvanized ground screw pileshelical pilespost anchor (19)

Dik gerişler, labyrlar, üýşmeleňler ýa-da nurbat üýşmeleri diýlip hem bilinýän ýer nurbatlary, täze binýady berkitmek ýa-da abatlamak üçin ulanylýan çuňňur esas çözgütleridir. Dizaýny we gurmak aňsatlygy sebäpli, toprak şertleri adaty binýadyň çözgütleriniň öňüni alanda köplenç ulanylýar. Uly gazuw-agtaryş işlerini talap etmegiň ýerine, ýere sapak berýärler. Bu gurnama wagtyny azaldýar, topragyň az bozulmagyny talap edýär we iň esasysy gurluşyň agramyny göterýän topragy ýüklemek üçin geçirýär.

Spesifikasiýa

Ady Polat galvanizli ýer nurbatlary / dik sütünler / labyr
Material Q235 polat
Turbanyň diametri 76mm, 89mm, 114mm
Diwaryň galyňlygy 3.0mm, 3.75mm, 4mm we ş.m.
Boý 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1600mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm we ş.m.
Tamamla Ortaça 80um bilen gyzgyn batyryldy
Bukja Demir palet
Mysal 7-10 günüň dowamynda elýeterli
Aýratynlyklary Çeýe, poslama garşy, Gowy dartyş goldawy

Salgylanmak üçin suratlar

Buraw üýşmesi näme? Buraw üýşmesi bir ýa-da birnäçe sapakly (dik pyçaklar) uly metal nurbat bolup, ýere berk berkidilýär we aýaz çyzygynyň aşagyna dykylýar, ýyllyk doňdurma sikliniň we ýeriň üýtgemeginiň netijesinde ýeriň hereketini ýok edýär. Buraw üýşmeleri durnukly bolmak we howa garşy durmak üçin niýetlenendir.

Buraw üýşmeleri, käwagtlar nurbatlar, nurbatlar, nurbatlar, nurbatlar, nurbatlar, dik duralgalar ýa-da dik duralgalar diýlip atlandyrylýan nurbatlar, çuňňur binýatlary gurmak üçin ulanylýan polat nurbatlardyr. Buraw üýşmeleri adatça üýşmek ýa-da labyr şahasy üçin dürli ölçegdäki turba çukur böleklerini ulanyp, ýokary güýçli polatdan öndürilýär.

Arza

Smallerli nurbatlar kiçi belgili programmalar üçin çalt we aňsat gurulýar we köçe we awtoulag ýollarynyň çyralary, alamatlar we uly aragatnaşyk diňleri ýaly uly täjirçilik taslamalary üçin has amatly wariant. Has çalt gurnamak, derrew gurmak we hiç hili beton kesson taslama üçin müňlerçe dollar tygşytlap bilmez.

Steel galvanized ground screw pileshelical pilespost anchor (17)
Steel galvanized ground screw pileshelical pilespost anchor (18)
Steel galvanized ground screw pileshelical pilespost anchor (16)

Sorag-jogap

1. scer nurbatynyň turbasynyň galyňlygy nämeden ybarat?
2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 3.75mm

2. Polat material näme?
WANHOS ýer nurbady, Q235 polat tegelek turbadan ýasalýar we dürli geologiki ýerlerde dürli ulanylyp bilner.

3. Galvanizasiýanyň galyňlygy nämeden ybarat?
Umuman 80μm-den gowrak.

4. scer nurbatynyň näçe goýmasy? 
1) Agaç gurluşygy
2) Gün energiýasy ulgamlary
3) Şäher we seýilgähler
4) Galyňlaşdyrmak ulgamlary
5) andol we ulag
6) Shedler we gaplar
7) Baýdak polýuslary we bellikleri
8) Bag we dynç alyş
9) Tagtalar we bannerler
10) Waka gurluşlary

5. Önümiňiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?
Grounderüsti nurbat üýşmeleňlerimiz ilkinji hilli materiallar bilen öndürilýär (ISO 1461: 1999-a laýyklykda gyzgyn galvanizli). Ourhli üpjün edijilerimiz (ISO 9001: 2000 kepillendirilen) içerki amallarymyzdan talap edilýän iň oňat hilli öndürijilik gazanmak üçin berk hil gözegçiligini amala aşyrýarlar.

6. grounder nurbadynyň önümçiligi nähili?
Takyk kesiş materialy → atingyladyş | Turbany gysmak → Kebşirleýiş spiraly → Gyzgyn çümdürilen galvaniz → Tapmak | Synag | Polýak → Gaplamak we eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň