U görnüşli ounder nurbat labyry / Post nurbat labyry / polýus labyry

Gysga düşündiriş:

Haryt: Agaç labyr / polýus labyr / ýer labyry

Programma: esas, bag seriýasy

Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat

Örtügiň galyňlygy: Ortaça 60-80um.

Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

Haryt: agaçdan ýasalan labyr / polýus labyry / ýer labyry
Programma: esas, bag seriýasy
Material: Gyzgyn çümdürilen galvanizli Q235 polat
Örtügiň galyňlygy: Ortaça 60-80um.
Hyzmat: Islegiňize görä labyr ýasamak.

Önümçilik maglumatlary

U type Ground Screw Anchor Post (2)

Dik gerişler, labyrlar, üýşmeleňler ýa-da nurbat üýşmeleri diýlip hem bilinýän ýer nurbatlary, täze binýady berkitmek ýa-da abatlamak üçin ulanylýan çuňňur esas çözgütleridir. Dizaýny we gurmak aňsatlygy sebäpli, toprak şertleri adaty binýadyň çözgütleriniň öňüni alanda köplenç ulanylýar. Uly gazuw-agtaryş işlerini talap etmegiň ýerine, ýere sapak berýärler. Bu gurnama wagtyny azaldýar, topragyň az bozulmagyny talap edýär we iň esasysy gurluşyň agramyny göterýän topragy ýüklemek üçin geçirýär.

Helerli dik nurbat toprak labyry spiral toprak nurbat labyry
Gämi duralgasyndaky nurbat, has çalt, has täsirli, dowamly we pul üçin gymmaty bolan beton erkin ýer binýady
anyk esaslar bilen deňeşdirilende. Gün PV we ýaşaýyş jaýy üçin ýerüsti gurnama ulgamy hökmünde subut edilen tehnologiýa, ýuwaş-ýuwaşdan
awtoulag ýollarynda, gurluşyk meýdançalarynda we ş.m.

Scer nurbat ulgamy, iň täsirli we tygşytly aýak çözgüdi hökmünde buraw maşynyny gurmak üçin häzirki zaman binýady ulgamydyr. Bu dürli toprak şertlerinde giňden ulanylyp bilner. Scer nurbady gün ulgamy ýaly köp sanly programma üçin ulanylyp bilner; taýmer çarçuwasynyň gurluşygy; mahabat we ulag ulgamlary; şäher bagy we landşaft gurluşygy; baýdak sütünleri we ş.m.

Spesifikasiýa

Ady U görnüşli ounder nurbat labyry / Post nurbat labyry / polýus labyry
Material Q235 polat
Turbanyň diametri 60mm, 68mm, 76mm we ş.m.
Diwaryň galyňlygy 3.0mm we ş.m.
Boý 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 750mm we ş.m.
Tamamla Ortaça 60um bilen gyzgyn batyryldy
Bukja Karton ýa-da Palet
Mysal 7-10 günüň dowamynda elýeterli
Aýratynlyklary Çeýe, poslama garşy, Gowy dartyş goldawy

Salgylanmak üçin suratlar

Şöhle nurbatlarymyz dürli gurluşlarda çarçuwalary we birleşdirijileri goldamak üçin ajaýyp, mysal üçin bagyň aşagyndaky bogunlar. Buraw kellesiniň agaçlaryň iň adaty ölçeglerine laýyk bolmagy üçin ini 95 mm bolan gurnama ýeri bar. Nurbatlar iki galyňlykda we bäş uzynlykda bolýar, bu bolsa durnuklylygy ýitirmän deňsiz ýerde tekiz monjuk saklamaga mümkinçilik berýär. Şöhle nurbat aýakgabynyň, taýajyklaryň we beýleki şöhleleriň ygtybarly berkidilmegi üçin her tarapynda bäş sany nurbatly güýçli U-profil bar. Beton ýazgylaryň çylşyrymly derejesini sazlamagy ýatdan çykaryň, bu nurbat bir derejäni saklamagy üpjün edýär.

U type Ground Screw Anchor Post (6)
U type Ground Screw Anchor Post (5)
U type Ground Screw Anchor Post (1)
U type Ground Screw Anchor Post (7)
U type Ground Screw Anchor Post (4)
U type Ground Screw Anchor Post (9)
U type Ground Screw Anchor Post (14)
U type Ground Screw Anchor Post (1)

Arza

Ulanylyşy aňsat we elýeterli ýer nurbat ulgamlary, ýeňil gurluşyk we zontikler we sport torlary ýaly dynç alyş taslamalaryny öz içine alýan öýüňizi gowulaşdyrmak üçin amatlydyr. Hiç hili anyk aýak gerek däl, şonuň üçin iň az tagalla ýa-da könelmek bilen binýady aýyrmak ýa-da göçürmek aňsat.

U type Ground Screw Anchor Post (15)
U type Ground Screw Anchor Post (17)
U type Ground Screw Anchor Post (16)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň